Права споживачів,

місце та порядок одержання інформації споживачів

Законом України «Про житлово-комунальні послуги»визначено основні засадиорганізаційних,господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки.

Відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення врегульованоПравилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила).

Відповідно до статті 20Закону України «Про житлово-комунальні послуги»(далі – Закон)споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

(Крім того, підпунктом 1 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил).

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

(підпунктом 3 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію  про  перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів,  нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні  строки  усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила  (зазначається  у договорі,  а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця).

Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 (зареєстрованого в Мін’юсті України 16 серпня 2012 р. за № 1380/21692).

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

(підпунктом 18 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний відшкодовувати  збитки,  завдані  майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

(підпунктами 12 та 17 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором; своєчасно  проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених  несправностей,  пов’язаних  з  отриманням послуг,  що виникли з його вини );

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

(підпунктами 16 та 19 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх,  надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором; сплачувати споживачу  неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

(підпунктами 14 та 15 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання); звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати  компенсацію за перевищення  строків проведення аварійно-відбудовних робіт);

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Відповідно до вимог статей 18, 19 та 32 Закону відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зокрема, пунктами 9-23 Правил визначено порядок обліку та оплати послуг.

Законом також визначенізобов’язання Споживачів:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Крім того, відповідно до статті 22Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»споживачі питної води мають право на:

-забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

– одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

-організацію та проведення громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання відповідно до закону;

-участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об’єктів питного водопостачання;

– пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

-підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі питної води зобов’язані: 

-своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

-раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

-не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об’єктів питного водопостачання і водовідведення;

-вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об’єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони користуються;

-не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

-утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

-у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати  власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання;

-забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнанняспоживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.

Місце та порядок одержання інформації споживачами від НКРЕКП

Для подання письмового запиту запитувач може отримати форми запитів на інформацію у відділі документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, каб. № 102 по вул. Смоленській, 19, м. Київ, або роздрукувати їх з офіційного веб-сайту НКРЕКПwww.nerc.gov.ua:

– для фізичних осіб файл форми запиту скачати тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=16624;

– для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи файл форми запиту скачати тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=16625.

ПОРЯДОК складання запиту дивитись тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=11822.

Для переоформлення особового рахунку у разі зміни власника необхідно звернутися до Служби обліку реалізації води і стоків КП «Черкасиводоканал» за адресою вул. Гетьмана сагайдачного, 12 та надати оригінали і копії наступних документів:

1. Квартира:

– паспорт та ідентифікаційний код власника;

– копія договору купівлі-продажу або витяг з реєстру на право власності;

– довідка «форма 13», що видається в Черкаській міській раді (вул. Байди Вишнивецького, 36, каб. 102).

2. Приватний сектор:

– паспорт та ідентифікаційний код власника;

– будинкова книга (у разі її наявності) або адресна картка;

– копія договору купівлі-продажу або витяг з реєстру на право власності;

– довідка «форма 13», що видається в Черкаській міській раді (вул. Байди Вишнивецького, 36, каб. 102)

Більш детальну інформацію можна дізнатися за багатоканальним телефоном 38-46-38

Для отримання технічних умов на розробку проектної документації на підключення об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення юридичні та фізичні особи-підприємці мають подати до загального відділу КП “Черкасиводоканал” такі документи:

1. План ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій (в масштабі 1:200).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
3. Опитувальний лист про загальну добову потребу у воді питної якості та розрахунок максимального добового об’єму стічних вод (заповнюється проектною організацією (завіряється печаткою цієї організації та печаткою фірми-замовника). Типову форму опитувального листа можна скачати тут.
4. Заява (зразок заяви можна скачати тут) 

5. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

6.У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

Для отримання технічних умов на проектування підключення об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення жителі приватного сектора мають подати до загального відділу КП “Черкасиводоканал” такі документи:

1. Технічний паспорт будинку (видається ЧОБТІ).
2. Державний акт на земельну ділянку (за наявності).
3. Заява (зразок заяви можна скачати тут).

4. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

5.У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

Контакти: Загальний відділ Водоканалу — вул.Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 54 – 36 – 73

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00

Процедура передавання мереж у комунальну власність має такі етапи:

1. Жителі вулиці або провулку, які брали участь у будівництві мереж, мають подати письмове звернення до міського голови з проханням прийняти побудовану мережу у міську комунальну власність.

2. Отримати письмову згоду у підприємства на прийняття мережі у комунальну власність на баланс КП “Черкасиводоканал”. Цю згоду можна отримати лише після того, як департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради звернеться до Водоканалу.

3. Провести оцінку залишкової вартості мережі, якщо з моменту її будівництва пройшло більше ніж 1 рік.

4. Після ухвалення міською радою рішення щодо надання згоди на безоплатну передачу мереж у комунальну власність міста на баланс КП “Черкасиводоканал” та підписання відповідного акту прийому-передачі мережі,затвердження його виконавчим комітетом, процедура передачі завершується.

Щойно завершується процедура передачі мережі на баланс Водоканалу усі питання щодо приєднання до зазначеної мережі підприємство вирішує самостійно. Обслуговування та ремонт (прочищення, промивання та ін.) мереіж після передачі здійснює КП “Черкасиводоканал”.

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧА

Для підключення  до мереж  централізованого водопостачання та водовідведення м.Черкаси, Вам необхідно здійснити наступні дії:

1.     Отримати технічні умови для приєднання до мереж водопостачання та водовідведення        На виготовлення Технічних умов подається заява до загального відділу  КП«Черкасиводоканал», 1 поверх, вул. Гетьмана Сагайдачного 12,з наступними документами:

НАСЕЛЕННЯ: ПІДПРИЄМСТВА
4. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

5. У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

5. Дозвіл співвласників земельної ділянки та житлового будинку (якщо вони є)  на прокладку трубопроводу по землі загального користування (відповідно до Земельного кодексу України, ст. 89, п.3.);

6. У разі підключення до приватних водопровідних чи каналізаційних мереж – дозвіл власника мереж.

2. Виготовлення проектної документації

( Проектна документація виготовляється КП «Черкасиводоканал» або проектною організацією, яка має відповідну ліцензію (сертифікат) на виконання проектних робіт. В дану проектну організацію надаються виготовлені Технічні умови КП «Черкасиводоканал».

3. Виготовлену проектну документацію надати  до КП «Черкасиводоканал» для погодження спеціалістами підприємства.

(проектна документація надається  до загального відділу КП «Черкасиводоканал», (1 поверх, вул. Гетьмана Сагайдачного,12).

4. Виконання монтажних робіт по будівництву мереж водопостачання та водовідведення у відповідності до проектної документації.

( монтажні роботи  виконуються КП «Черкасиводоканал» або організацією, яка має дозвільні документи на проведення даного виду робіт).

5. Для здійснення приєднання побудованих мереж водопостачання та водовідведення замовник (забудовник) надає у загальний відділ підприємства необхідний пакет документів:

5.1. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці:

  •       узгоджений інженерними службами міста проект;
  •       виконавчу документацію побудованих мереж;
  •       сертифікати на використані під час будівництва матеріали;
  •       акти на приховані роботи;
  •       акти гідравлічних випробувань мереж;
  •       акти проведення хлорування побудованих водопровідних мереж

5.2. Фізичні особи:

  •        узгоджений інженерними службами міста проект;

6. Опломбування лічильника працівником КП «Черкасиводоканал» (у разі відсутності зауважень).

7. Проведення оплати за підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення у відповідності до отриманого рахунку від КП «Черкасиводоканал» (загальний відділ).

8. Укладення договору з КП «Черкасиводоканал» про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення .

9. Після проведення всіх вищезазначених дій КП «Черкасиводоканал» здійснить приєднання Ваших мереж  до мереж централізованого водопостачання та водовідведення м.Черкаси.

Контакти:Загальний відділ: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 54 – 36 – 73

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00

АДМІНІСТРАЦІЯ   КП   «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»

П А М ‘ Я Т К А юридичним особам та суб’єктам підприємницької діяльності!

Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами

пункт  4.3. Забороняється будь-яке самовільне приєднання обєктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).

пункт 3.2. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

У разі виявлення самовільного приєднання споживача до системи водопостачання, а також самовільних робіт на водопровідному вводі складається відповідний акт. При цьому плата за воду стягується згідно з вимогами Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

(пункт 10.4.5. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держ.комітетом України по ЖКГ від 05.07.1995 №30 зі змінами).

При виявленні безоблікового водоспоживання  та   водовідведення Споживач сплачує КП “Черкасиводоканал “:

1. Обстеження  несанкціонованого  при’єднання до міських  або  приватних   мереж водопостачання  (водовідведення).

2. Розробку   технічних  умов  на  водопостачання (водовідведення).

3. Виготовлення проектної документації на водопостачання (водовідведення) та її  погодження   в      установленому  порядку  з  інженерними  службами  міста.

4. Нарахування  за  безоблікове  водокористування (пункти 3.3., 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами):

4.1 – у разі безоблікового водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2.0 м/сек та дією  її  повним  перерізом  протягом  24  годин  за  добу.

–  у разі  безоблікового  водовідведення  , коли  у Споживача на законних підставах здійснюється   водоспоживання  ,  Виробник  виконує розрахунок витрат за водовідведення за показниками лічильника води, або по нормі водопостачання в разі його відсутності.

4.2 – розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування .Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо , розрахунковий  період   становить  один  місяць.

Примітка. При відмові Споживача від виконання вищезазначеного порядку  КП “Черкасиводоканал “ протягом  наступної  після  відмови  доби здійснює  відключення самовільного   при’єднання  до  мережі  водопостачання ( водовідведення).

Витрати  понесені  Виробником  під час здійснення відключення безоблікового водокористування оплачує Споживач (пункт 3.11. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами).

В подальшому приєднання  мереж  Споживача  здійснюється  на  загальних  умовах.

Контакти:Загальний відділ: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 54-36-73

Прийомні дні: Понеділок –  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00

Адміністрація КП “ Черкасиводоканал ”

При виникненні аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення інколи для споживачів стає «сюрпризом» те, що трубопровід не на балансі КП «Черкасиводоканал», а відтак, відповідно до чинного законодавства, ліквідація та відновлення здійснюється за рахунок споживачів-власників. Цей факт часто викликає обурення тих, хто вперше зіткнувся з такою ситуацією. Тож ми вирішили детально розповісти все, що стосується небалансових мереж та порядку дій водоканалу у разі виявлення аварії на них.

Чому деякі мережі не знаходяться на балансі Черкасиводоканалу? Хто тоді є їхнім балансоутримувачем?

Це може вас здивувати, але не всі водопровідні та каналізаційні мережі міста знаходяться на балансі Черкасиводоканалу. При будівництві нових житлових будинків або інших об’єктів, нові водопровідні та каналізаційні мережі до них будуються згідно з технічними умовами, що видає Черкасиводоканал забудовникам/замовникам, якими можуть бути юридичні та фізичні особи. Побудовані мережі мають бути здані в експлуатацію та передані у комунальну власність на баланс КП «Черкасиводоканал» в установленому порядку. Якщо ж замовник не надає нам відповідне звернення, мережі залишаються на його балансі.

Також деякі власники приватного сектору прокладають трубопроводи до своїх будинків і не передають мережі на баланс Черкасиводоканалу. Поки мережа працює справно, ні в кого не виникає питань, і за цей час мешканці будинку можуть вже забути, що мережа не перебуває на балансі водоканалу, або взагалі власники будинку можуть змінитися. Іноді споживачі, що придбали чи успадкували такий будинок, можуть і не здогадуватися про такий «сюрприз», і коли на трубопроводі станеться аварія, вимагатимуть від водоканалу її усунути.

Який порядок дій представників водоканалу, коли при виїзді на аварію з’ясовується, що мережа не на балансі?

Згідно із законодавством, водоканал не має права обслуговувати мережі, які знаходяться не на балансі підприємства. Однак, при виникненні аварійної ситуації, наші працівники звичайно локалізують витік, щоб не наражати споживачів на небезпеку та уникнути втрат води. Але ремонтувати таку трубу ми не маємо права, отже далі ми можемо лише вручити припис балансоутримувачу водопровідної мережі про необхідність ліквідації пошкодження.

Хто ж буде ремонтувати такі мережі?

За зверненням балансоутримувача роботи може виконати спеціалізована організація, яка має ліцензію на виконання робіт з обслуговування водопровідних мереж, або Черкасиводоканал за умови оплати цих послуг  власником мереж.

«За що ми вам платимо»?

Коли ми пояснюємо, що не маємо права ремонтувати небалансові мережі, нас часто питають: «А кошти ж ми платимо вам. За що ж ми тоді платимо?». Кошти, які ви сплачуєте водоканалу згідно з тарифом – це оплата за підготовку питної води, її транспортування до ваших домівок, відведення стоків на очисні споруди ПрАТ «Азот», утримання водопровідних і каналізаційним мереж та споруд. Загалом водоканал експлуатує 470 км мереж водопостачання та 280 км водовідведення, 45 підвищуючих насосних станцій та 17 каналізаційних насосних станцій, Дніпровську водоочисну станцію та насосну станцію ІІІ-го підйому.

Зверніть увагу, що до оселі споживача вода може пройти кілометри міських мереж, які ми обслуговуємо, і тільки наприкінці потрапити у небалансову мережу, обслуговування якої не закладено до тарифу.

Чи може Черкасиводоканал приймати на баланс такі мережі? Що для цього потрібно?

Небалансові мережі можуть бути передані до нас на баланс згідно з відповідним рішенням органів місцевого самоврядування. Але ми приймаємо мережі лише у технічно справному стані за умови надання звернення замовника, технічної документації на водопровідні мережі об’єкту, оформлення актів приймання-передачі, експертного звіту про ринкову вартість мереж на момент передачі та відповідного розпорядження Черкаської міської ради.

З 01.05.2019 року вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», яким передбачено нарахування пені за кожний день прострочення оплати за отримані комунальні послуги ( ч.1. ст. 26). Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший термін.

Окрім нарахування пені, новий Закон дозволяє комунальним підприємствам обмежити споживачам-боржникам надання послуг або взагалі в них відмовити.( ч.4 ст. 26).

При цьому сума боргу значення не має. КП « Черкасиводоканал» закликає споживачів своєчасно оплачувати комунальні послуги.